Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białymstoku wchodząca w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego jest szkołą bezpłatną. Rodzice nie wnoszą opłaty typu „czesne”. Jednakże zapisując dziecko do szkoły muzycznej trzeba mieć świadomość, że istnieje konieczność poniesienia kosztów związanych z edukacją dziecka w szkole artystycznej:

- koszt zakupu lub wypożyczenia instrumentu;

- koszt zakupu podręczników, niektórych nut  i pomocy dydaktycznych np. metronomu;

Do opłat szkolnych zalicza się opłaty z tytułu wypożyczenia instrumentu oraz opłatę na fundusz instrumentalny.

Dodatkowo pobierana jest opłata na rzecz Rady Rodziców.

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku